برنامه امتحانات میانی و پایانی مرکز تخصصی فلسفه و کلام / نیمسال اول 1402-1401

طلاب محترم! جهت مشاهده برنامه امتحانی (روز و ساعت امتحانات میان ترم و پایان ترم) به "سامانه دانش پژوهان /برنامه امتحانی" مراجعه نمایید.

امتحانات میانی سطح3 فلسفه نیمسال اول 01

امتحانات میانی سطح3 کلام نیمسال اول 01

امتحانات پایانی سطح3 فلسفه نیمسال اول 01

امتحانات پایانی سطح3 کلام نیمسال اول 01

امتحانات پایانی سطح4 حکمت متعالیه نیمسال اول 01

امتحانات پایانی سطح4 کلام نیمسال اول01

امتحانات میانی و پایانی پیشنیاز تکمیلی نیمسال اول 01