تحقیقات علمی

ضوابط و کاربرگ های پایان نامه سطح3

تذکـــــر مهم : با توجه به ضوابط تدوین پایان نامه، در انتخاب واحد، به قانون پایان نامه و اخذ به موقع درس «روش تحقیق و کارورزی» توجه ویژه کنید.

 

مراحل تدوین پایان نامه در سامانه

راهنمای نگارش پایان نامه و رساله علمی

راهنمای نگارش طرح اجمالی و طرح تفصیلی پایان نامه

 ضوابط تدوین پایان‌نامه ‌سطح3

 

کاربرگ های پایان نامه سطح 3 :

طرح اجمالی ـ پایان نامه سطح3

طرح تفصیلی پایان نامه ـ سطح3

 

 به منظور دريافت «فرم تعيين مهلت پايان نامه» اينجا كليك كنيد